"Pracując na całym świecie dla poprawy zdrowia pacjentów z chorobami nerek"

UKCRN ID 2542, NCT00125593, EudraCT 2004-001156-37, ISRCTN 54137607

Badanie SHARP – witamy

Dostępne są już wyniki największego na świecie badania oceniających korzyści z obniżenia stężenia cholesterolu u chorych z przewlekłymi chorobami nerek.

Badanie nad ochroną serca i nerek (SHARP) wykazało, że około jednej czwartej wszystkich zawałów mięśnia sercowego, udarów mózgu i liczby zabiegów rewaskularyzacji naczyń tętniczych u osób z przewlekłą chorobą nerek można uniknąć, stosując połączenie ezetymibu i simwastatyny w celu obniżenia stężenia cholesterolu w surowicy krwi.

Ilustracja: zdjęcie rentgenowskie nerki

W badaniu SHARP wzięło udział prawie 9500 ochotników w wieku co najmniej 40 lat, rekrutowanych z 380 szpitali w 18 krajach. Ochotnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: chorzy pierwszej z grup brali udział w trwającym średnio 5 lat leczeniu obniżającym stężenie cholesterolu i przyjmowali codziennie tabletkę zawierającą 10 mg ezetymibu i 20 mg simwastatyny, natomiast chorzy z drugiej grupy w tym samym czasie przyjmowali placebo w postaci tabletek o takim samym wyglądzie.

Podsumowanie najważniejszych ustaleń:

  • Długotrwałe przyjmowanie ezetymibu i simwastatyny przez chorych z przewlekłą chorobą nerek zmniejszyło ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i liczby zabiegów rewaskularyzacji naczyń tętniczych o około jedną czwartą, bez względu na stadium zaawansowania choroby.

  • Takie łączone leczenie może być szczególnie korzystne dla chorych z chorobami nerek, ponieważ powoduje uniknięcie potencjalnych skutków ubocznych, które mogą wystąpić przy stosowaniu wysokich dawek statyn.

  • Badania nie potwierdziły wcześniejszych obaw związanych z potencjalnym negatywnym kancerogennym oddziaływaniem ezetymibu, nie wykazano także zwiększonego ryzyka uszkodzenia wątroby lub mięśni.

University of Oxford logo with link to University website
CTSU logo with link to CTSU website