"การปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตทั่วโลกให้ดีขึ้น"

UKCRN ID 2542, NCT00125593, EudraCT 2004-001156-37, ISRCTN 54137607

ยินดีต้อนรับสู่โครงการ SHARP

ผลลัพธ์จากการทดลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการลดโคเลสเตอรอลในผู้ป่วยโรคไต ได้ข้อสรุปออกมาแล้ว

โครงการการศึกษาแนวทางป้องกันโรคหัวใจและไต (SHARP) ได้ข้อสรุปว่าประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และการผ่าตัดเพื่อขยายเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ เมื่อใช้เอเซทิมิเบ (ezetimibe) และซิมวาสตาทิน (simvastatin) ร่วมกัน เพื่อลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด

Decorative image: Kidney x-ray image

การศึกษาในโครงการ SHARP มีอาสาสมัครที่เป็นโรคไตเรื้อรังซึ่งมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการเกือบ 9,500 คน โดยทำการรับสมัครจากโรงพยาบาล 380 แห่งใน 18 ประเทศ อาสาสมัครถูกแบ่งกลุ่มโดยวิธีการสุ่มให้รับยาเม็ดที่มีตัวยาเอเซทิมิเบ (ezetimibe) 10mg ทุกวัน และซิมวาสตาทิน (simvastatin) 20mg ทุกวันเพื่อลดโคเลสเตอรอล ส่วนอีกกลุ่มให้รับ"ยาหลอก" ซึ่งเป็นยาเลียนแบบ เป็นระยะเวลา 5 ปีโดยเฉลี่ย

บทสรุปข้อเท็จจริงสำคัญที่ค้นพบ:

  • การใช้เอเซทิมิเบ (ezetimibe) และซิมวาสตาทิน (simvastatin) ร่วมกันในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และการผ่าตัดเพื่อขยายเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง โดยไม่ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่

  • การรักษาแบบใช้ยาร่วมกันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย และอาจส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคไตบางรายเพราะว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากการให้ยากลุ่มสตาทิน (statin) ในปริมาณสูง

  • ผลในเชิงลบของการใช้เอเซทิมิเบ (ezetimibe) ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็ง และอาจจะเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อหรือตับนั้น ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลที่สนับสนุนอย่างชัดเจน

University of Oxford logo with link to University website
CTSU logo with link to CTSU website